KPSS 2020 LİSANS KONULARI

KPSS 2020 LİSANS KONULARI

KPSS Türkçe Konuları

 • Sözcüğün Anlam Özellikleri
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terimsel Anlam
 • Sözcükte Anlam Olayları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Kinaye (Değinmece)
 • Mecazımürsel (Ad Aktarması)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 • Eş – Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
 • Yansıma Sözcükler
 • Kalıplaşmış Söz Öbekleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
 • Cümlenin Yorumu
 • Cümlenin İletisi
 • Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
 • Cümlede Vurgu
 • Eş – Yakın Anlamlı Cümleler
 • Anlamca Çelişen Cümleler
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Olumlu Cümleler
 • Olumsuz Cümleler
 • Soru Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
 • Çıkarım
 • Kanıksama
 • Saptama
 • Değerlendirme
 • Yakınma – Sitem
 • Pişmanlık
 • Ön Yargı
 • Olasılık
 • Varsayım
 • Tahmin
 • Şaşırma
 • Kuşku
 • Uyarı
 • Öneri
 • Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 • Neden – Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
 • Amaç – Sonuç İlişkisi
 • Koşul (Şart) Cümleleri
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 • Öznel ve Nesnel Anlatım
 • Tanım Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
 • Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 • Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 • Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
 • Cümlenin Yapısı
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
 • Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
 • Paragrafı İkiye Bölme
 • Paragraf Oluşturma
 • Paragrafta Yer Değiştirme
 • Paragrafın İçeriği
 • Ana Düşünce
 • Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Anlatım Biçimleri
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatım
 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örnekleme
 • Sesler
 • Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
 • Ünsüz Sesler
 • Ses Olayları
 • Ünsüz Değişimi – Yumuşama
 • Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
 • Ses Düşmesi
 • Ses Türemesi
 • Ulama
 • Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
 • Ünlü Daralması
 • Kökte Ünlü Değişimi
 • Yardımcı Sesler
 • Kök ve Gövde
 • Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Çekim Ekleri
 • Yapılarına Göre Sözcükler
 • İsim (Ad)
 • Varlıkların Türüne Göre İsimler
 • Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 • İsmin Hâlleri
 • İsim Tamlamaları
 • Zamir (Adıl)
 • Kişi Zamirleri
 • İşaret Zamirleri
 • Belgisiz Zamirler
 • Soru Zamirleri
 • İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Niteleme Sıfatları
 • Belirtme Sıfatları
 • Adlaşmış Sıfatlar
 • Zarf (Belirteç)
 • Durum Zarfları
 • Yer-Yön Zarfları
 • Zaman Zarfları
 • Ölçü-Miktar Zarfları
 • Soru Zarfları
 • Edat (İlgeç)
 • Bağlaç
 • Ünlem
 • Fiil (Eylem)
 • İş (Kılış) Fiilleri
 • Oluş Fiileri
 • Durum Fiileri
 • Fiillerde Kip
 • Fiillerde Kişi
 • Fiillerde Olumsuzluk
 • Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
 • Fiillerde Çatı
 • Fiilimsiler
 • Fiilimsi Grupları
 • Yardımcı Fiiller
 • Ek Fiil (Ek-Eylem)
 • Cümle Türleri
 • Yüklemlerine Göre Cümleler
 • Öge Dizilişine Göre Cümleler
 • Yapılarına Göre Cümleler
 • Cümlenin Ögeleri
 • Yüklem
 • Özne
 • Nesne
 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Edat Tümleci
 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
 • Birleşik Kelimelerin Yazımı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yabancı Özel Adların Yazımı
 • Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
 • Nokta ( . )
 • Virgül ( , )
 • Noktalı Virgül ( ; )
 • İki Nokta ( : )
 • Üç Nokta ( … )
 • Soru İşareti ( ? )
 • Ünlem İşareti ( ! )
 • Kısa Çizgi ( – )
 • Uzun Çizgi (–)
 • Tırnak İşareti ( “ ” )
 • Parantez ( )
 • Kesme İşareti ( ’ )
 • Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
 • Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
 • Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 • Deyim-Atasözü Yanlışları
 • Anlam Belirsizliği
 • Mantık Hataları
 • Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Fiil ve Yüklem Yanlışları
 • Özne – Yüklem Uyuşmazlığı
 • Özne Eksikliği
 • Nesne Eksikliği
 • Dolaylı Tümleç Eksikliği
 • Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
 • Tamlama Yanlışları
 • Çatı Uyuşmazlığı

 

 KPSS  Matematik Konuları

 • Sayı Kümeleri
 • Doğal Sayılar
 • Tam Sayılar
 • Faktöriyel
 • Sayma Sistemleri
 • Bölme
 • Bölünebilme Kuralları
 • Kesir ve Kesir Türleri
 • Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Denklem Kurma Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Faiz Problemleri
 • Kâr – Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Tablo ve Yorumlama
 • Grafik ve Yorumlama

KPSS Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
 • Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)
 • Kavimler Göçü (375)
 • Avrupa Hunları (375 – 469)
 • Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
 • II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)
 • Uygur Devleti (744-840)
 • Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Türk – İslam Tarihi
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
 • Talas Savaşı (751)
 • İlk Türk – İslam Devletleri
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Tolunoğulları (868-905)
 • Akşitler (Ihşitler) (935-969)
 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
 • Harzemşahlar (1097-1231)
 • İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Türkiye Tarihi
 • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
 • Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)
 • Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)
 • XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)
 • Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 – 1792)
 • XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
 • Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 – 1922)
 • XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
 • II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 – 1839)
 • Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 – 1876)
 • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Yeni Çağ’da Avrupa
 • Yakın Çağ’da Avrupa
 • Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • Balkan Savaşları (1912 – 1913)
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı (1913)
 • Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar
 • I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)
 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
 • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
 • Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
 • Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
 • İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Kuvayimilliye’nin Kurulması
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Genelgeler ve Kongreler Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
 • Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
 • II. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan 1921)
 • Eskişehir – Kütahya Muharebeleri (10 – 24 Temmuz 1921)
 • Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
 • Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
 • Büyük Taarruz (26 Ağustos – 9 Eylül 1922)
 • Çanakkale Olayı
 • Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • Cumhuriyet Dönemi
 • II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri
 • Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
 • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
 • Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
 • 1932 – 1939 Arası Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye
 • Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • SSCB’de Değişim ve Sonuçları
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Dünyadaki Gelişmeler
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
 • Küresel Sorunlar

KPSS Coğrafya Konuları

 • Matematik (Mutlak) Konum
 • Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları
 • Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.
 • Türkiye’nin Jeopolitiği
 • Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri
 • Fiziki Haritalar
 • Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
 • Türkiye’nin Platoları ve Ovaları
 • Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin Kıyı Tipleri
 • Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri
 • Türkiye’nin Su Varlığı
 • Türkiye’de Doğal Afetler
 • Türkiye’nin İklimi
 • Türkiye’de Sıcaklık
 • Türkiye’de Nemlilik ve Yağış
 • Türkiye’de İklim Tipleri
 • Türkiye’nin Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus Özellikleri
 • Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu
 • Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları
 • Türkiye’nin Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği
 • Türkiye’de Göçler
 • Türkiye’de Yerleşme
 • Türkiye’de Mesken Tipleri
 • Anadolu Uygarlıkları
 • Türkiye’de Arazi Kullanımı
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
 • Türkiye’de Tarım
 • Türkiye’de Hayvancılık
 • Türkiye’de Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler
 • Türkiye’de Enerji Kaynakları.
 • Türkiye’de Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Türkiye’de Ticaret
 • Türkiye’de Turizm
 • Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri
 • Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
 • Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Karadeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 • Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

KPSS Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Tanımı
 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar
 • Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)
 • Yardımcı Kaynaklar
 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Ceza ve Ehliyet
 • Özel Hukuk Dalları.
 • Hakkın Tanımı ve Türleri
 • Devlet Kavramı
 • Devlet Kurucu Unsurları
 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri
 • Hükümet Sistemleri
 • Anayasa
 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
 • Türk Anayasa Tarih
 • Kanun-u Esasî (1876)
 • Kanun-u Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 • 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası .
 • 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 • 1982 Anayasası
 • 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
 • 2017 Anayasasının Temel Özellikleri
 • Türk Tarihindeki Referandumlar
 • Yasama Organı
 • Yasama İşlemleri
 • TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni
 • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
 • TBMM Görev ve Yetkileri
 • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • Yürütme
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Tüzük
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
 • Yargı
 • Yargı Organı
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Mahkemeler
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Sayıştay
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Temel Hakların Türleri
 • İdare Hukuku
 • İdare (Kamu Yönetimi)
 • Yerel Yönetim Organları
 • Kamu Kuruluşları
 • Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar
 • Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar
 • KPSS Güncel Bilgiler
 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler
 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız
 • T.C. Anayasası Madde Dizini
 • 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri

KPSS Geometri Konuları

 • Geometrik Kavramlar
 • Üçgende Açılar
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Açıortay Teoremleri
 • Üçgende Kenarortay Teoremleri
 • Özel Üçgenler
 • Özel Üçgenler
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Paralelkenar-Eşkanar-Dörtgen
 • Dikdörtgen-Kare
 • Yamuk-Deltoid
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Analitik Düzlem
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Doğrunun Grafiğinin Çizimi
 • Doğrunun Denklemleri
 • Simetriler
 • Eşitsizlikler
 • Prizma
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Dönel Silindir
 • Piramit
 • Düzgün Piramit
 • Kesik Piramit
 • Koni
 • Küre

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN


Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
Kılıççalan: Rica ederiz 😊
2021-05-01 16:19:21
Kılıççalan: Teşekkürler 😊
2021-01-07 22:20:56
2020-12-15 03:15:53